Начало || Услуги || Цени || Общи условия || Кариери || Контакти || EN || DE || fb
 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Агенция за преводи “Стеди Преводи” и интернет страницата http://www.steady.bg са собственост на "Стеди Преводи" ООД. За улеснение на потребителите навсякъде в тази Интернет страница и нейните вътрешни страници, когато се говори за "Стеди Преводи" ООД, ще се използва името „Стеди" и/или Агенция „Стеди”.

Следните условия представляват цялото споразумение, ведно със сроковете и условията за предоставяне на преводачески услуги, между Вас (като клиент и възложител на услугите) и Агенция “Стеди” (като изпълнител на възложените от Вас преводачески услуги). Като осъществявате достъп, преглеждате и/или използвате тази Интернет страница, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързан(а) с тези условия, както и че ще спазвате всички действащи в момента законови и други разпоредби. В случай, че не приемате тези Условия, моля, не ползвайте тази Интернет страница и нейните вътрешни страници.

Агенция “Стеди” гарантира

качеството на превода и спазването на крайния срок за предоставянето му.
Ако вие не сте доволни от направения превод, текстът ще бъде редактиран във възможно най-кратките срокове от втори преводач-лингвист, изцяло за наша сметка. В случай, че останете недоволни и от редакцията на текста, ще Ви бъде върната част или цялата сума. Условията и процедурата за извършване на онлайн преводи са предоставени в следващите по-долу раздели.
В случай на закъснение при предоставянето на превода с повече от една трета от договорения срок по наша вина, то ние ще Ви върнем цялата сума.

Условия и Процедура за Предоставяне на Онлайн Преводи

Настоящите условия се считат за условията на Договор между всеки клиент и/или възложител, който поръчва превод чрез тази Интернет страница, и Агенция “Стеди”, ако няма вече сключен такъв.

1. Приемане на поръчка

1.1. За да поръчате онлайн превод, трябва да се свържете с нас и да ни изпратите необходимите материали. Изпращането на електронна поръчка за онлайн превод чрез формуляра на нашата Интернет страница, се счита за потвърждение от Ваша страна по отношение на възлагането на превод.

1.2. Дадена поръчка за превод се счита за приета от момента, в който ние Ви изпратим уведомление за това на посочената от вас електронна поща, или бъдете уведомени от наш служител по телефона.

1.3. Всеки инженерно-технически текст следва да бъде придружен от схеми и/или диаграми. В случай, че такива не са налични, клиентът и/или възложителят е длъжен да изпрати пояснителни записки или разяснителни документи.

1.4. Ако клиент отмени поръчка, която е вече приета, той дължи 100% от сумата за вече извършената част от превода  и 50% за оставащата.

1.5. Минимална единица за таксуване при поръчка - 1 страница (1800 знака с интервалите /Word Count/ независимо от големината на шрифта).

1.6. При приемане на поръчката се договаря и срокът за изпълнение на превода, който се потвърждава в изпращания от нас е-мейл в потвърждение на приемането на поръчката Ви, като стандартните норми за превод са 5 до 8 страници на ден.

1.7. Технически параметри:

а) Преводът се издава във вида, в който е получен, при условие, че е бил изпратен във файлов формат, който позволява редактирането и форматирането му (напр. *.doc; *.docx; *.xls; *xlsx; *.ppt; *.pptx; *.odt; *.ods; *.odp и сходни).

b) Преводът се издава в технически възможния най-близък вид до оригинала (без гаранции за качеството на форматирането), ако преводът е изпратен като изображение, т.е. във формати като *.pdf; *.jpg; *.jpeg; *.ppd; *.tiff и подобни). В такъв случай, за конвертиране и разпознаване се дължи допълнително заплащане съгласно обявените действащи цени.

2. Поверителност

2.1. Клиентът/възложителят се съгласява Агенция “Стеди” да предостави информацията в получените материали за превод на служителите, които ще работят по нея.

2.2 Агенция “Стеди” се задължава да не разпространява информацията, съдържаща се в получените материали за превод, по никакъв начин на трети лица, несвързани с Агенция “Стеди”, без предварителното съгласие на клиента.

2.3. Ограниченията по предходната точка са недействителни в случаите, когато законът изисква Агенция “Стеди” да предостави информацията в получените материали за превод на съответните държавни или други институции, или когато тази информация е станала публично достояние, без намесата на Агенция “Стеди”.

3. Цена на превод.

3.1. Цената се определя в зависимост от езиковата комбинация и вида текст за превод. Актуалните цени са публикувани на страницата „Услуги (меню) - цени".

3.2. Окончателната стойност на превода се определя съобразно изходния брой на страниците на готовия превод на съответния език. Обемът на преведената информация се изчислява в страници, като за основа се възприема 1800 знака в MS Word заедно с интервалите, като изготвените чрез друг софтуер преводи се преизчисляват и привеждат към този стандарт.

3.3. Минималната единица за изчисление на превод е 1 страница. Една страница по БДС съдържа 1800 символа, включително интервалите.
3.4. При превод на кореспонденция, всяко преведено писмо се изчислява поотделно, като ако общия брой на писмата е под 1800 знака, то те се отчитат за не по-малко от 1 страница.

3.5. Посочените цени за превод включват - превод, редактиране и локализиране на текста от един преводач. Само преводи на български език включват безплатна коректура от специалист по български език.

3.6. За преводи, при които договореният с клиента срок за изпълнение е по-кратък от стандартните норми за превод (т.е. изискват превеждане на обем по-голям от 5 до 8 страници на ден /виж т. 1.6./) не се предлагат безплатни редактиране и коректура.

3.7 Всеки текст за превод подлежи на локализиране в процеса на превод - формат на часа и датата, кавички. Пълно локализиране на текста се прави след изрична инструкция от страна на клиента - преформатиране на мерни единици, цени и валути.

4. Заплащане на преводите.

4.1. Клиент, който няма друг сключен договор с Агенция “Стеди”, се задължава при стойност на превода над 100 лв. да предплати 50% от цената на превода в срок от 24 часа от подаване на заявката, а останалите 50% - в срок до 5 работни дни след издаването на фактура.

4.2. Клиент, който има договорни отношения с Агенция “Стеди” заплаща съгласно договореното в сключения договор.

4.3. Заплащането на всички преводи става в брой (в офиса на агенция "Стеди") или по банков път (включително и чрез предвидените в сайта ни възможности).

5. Издаване на фактури.

5.1. На клиент, който няма друг сключен договор с Агенция “Стеди” се издава фактура след предаване на превода.

5.2. На клиент, който има друг сключен договор с Агенция “Стеди” се издава фактура в края на всеки месец за текущия месец, освен ако не е договорено друго.

5.3. Всички фактури се изпращат по пощата и/или куриер, на посочен от клиента адрес, с обратна разписка, като пощенските/куриерските разходи са за сметка на клиента. Клиентът има право да получи копие на фактурата на електронната си поща.

5.4. Всички фактури се заплащат в срок до 5 работни дни от издаването им.

6. Процедура при просрочено плащане.

6.1. Всяко просрочено плащане ще се счита за достатъчна причина Агенция “Стеди” да започне процедура по принудително събиране на дължимите суми от клиента.

6.2. За всеки просрочен ден се дължи лихва, равна на годишния лихвен процент на БНБ, разделен на 365.

6.3. Клиентът се задължава да заплати всички разходи, направени от Агенция “Стеди” при изпълнение на процедурата за принудително събиране на просрочени задължения.

6.4. Работата по всички други поръчки (ако има такива), подадени от клиента, ще бъде прекратена до момента на извършване на плащането.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА - това е съвкупност от всички вътрешни страници, достъпни от едно домейн разширение, заедно с вътрешните страници, достъпни от навигационното меню на заглавната интернет страница.

ПОТРЕБИТЕЛ - Клиент и/или Служител.

КЛИЕНТ - Всяко физическо и/или юридическо лице, което има намерение да се възползва от услугите, предлагани от Агенция “Стеди”, и което лице с това си намерение и цел е посетило тази Интернет страница.

СЛУЖИТЕЛ - За целите на ясно дефиниране, това е всяко от изборените по-долу лица: преводач, редактор, IT специалист, маркетолог/специалист по реклама в Интернет, сътрудник и/или представител.

КООРДИНАТОР - Служител на Агенция “Стеди”, който координира отделните етапи от превода - отговаря за приетите поръчки, своевременно уведомява служителите, които са пряко свързани с поръчката, следи за навременното изпълнение на поръчката и предаването на готовите материали. Други названия на тази позиция - офис координатор, координатор проекти, мениджър проекти.

ПРЕВОДАЧ - Служител на Агенция “Стеди”, който превежда от един език на друг.

РЕДАКТОР - Служител на Агенция “Стеди”, извършващ редакция на превод.

IT СПЕЦИАЛИСТ - Служител на Агенция “Стеди”, който отговаря за форматиране на текстовете и поддържа в техническа изправност фирмения сървър на Агенция “Стеди”.

МАРКЕТОЛОГ - Служител на Агенция “Стеди”, който се занимава с рекламата и маркетинга на Агенция “Стеди”, а също взима дейно участие и при превод на Интернет страници, когато такива са предмет на тясната му специализация.

ПРЕДСТАВИТЕЛ - Служител на Агенция “Стеди”, който има право да действа законосъобразно от името на Агенция “Стеди”, например да сключва договори с клиенти.

Авторско право

Цялото съдържание, включително лога, запазени знаци и търговски марки, всички изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, публикувани на тази Интернет страница, както и софтуерни програми, са собственост на „Стеди Преводи" ЕООД и/или на съответните им собственици, които са ги предоставили на Агенция „Стеди”, като те са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ, или друго действие, на част или цялото съдържание на Интернет страницата, без разрешение на „Стеди Преводи" ЕООД, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
Чрез предоставянето на информация Агенция “Стеди” не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост.
Агенция “Стеди” прилага съответни мерки за сигурност срещу загуба, злоупотреба или подправяне на информация, събирана от Вас или от нашата Интернет страница, с оглед на Вашата сигурност и защита.
Агенция "Стеди" има всички права върху извършените преводи по смисъла на Закона за авторското право и сродните им права.

Относно Информацията, съдържаща се на сайта

Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията на които трябва да бъдат спазвани. Информацията на тази Интернет страница може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Агенция “Стеди” може да прави подобрения и/или изменения в продуктите, услугите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

Агенция “Стеди” не поема отговорност за точността на предоставяната информация и получателят използва тази информация на собствена отговорност.  Агенция “Стеди” не предоставя гаранции, че проблемите, свързани с използването на предоставяната от Агенция “Стеди” информация, ще бъдат решавани.


Поверителност на личните данни

Когато посещавате нашия сайт, сървърът ни автоматично събира следната информация, която не представлява лични данни: Интернет адреса на вашия Интернет доставчик и информацията за вътрешните страници, посетени на нашата Интернет страница. Информацията се използва за измерване броя на посетителите, кои от вътрешните страници са били най-полезни за потребителите и за нуждите на статистиката ни.
Сървърът ни също така събира информация, която доброволно предоставяте, например: за да обработим поръчка, за да кореспондираме, за да ви предоставим абонамент или във връзка с кандидатстване за работа. Възможно е да допълним тази информация, за да изпълним транзакция или за да осигурим по-добро обслужване. Тази информация се използва от нас единствено с цел да определим вашия избор и не се споделя с трети страни по никакъв повод.

Използване на личните данни

Агенция “Стеди” използва предоставената от Вас информация:

- за изпълнение на заявките Ви, от нас или от други участници в изпълнението.

- за връзка с Вас, за мониторинг при изпълнение на възложените поръчки, с оглед удовлетворяване изискванията Ви, маркетингови проучвания или във връзка с определени транзакции, издаване на фактури.

- с цел маркетингови дейности от страна на Агенция “Стеди” и избрани организации, ако изрично сте позволили такава употреба.

- за развитие на бизнес отношенията ни, ако представлявате Бизнес партньор на Агенция “Стеди”.

Право на избор

Ако не желаете събираната от нас информация за Вас и/или фирмата Ви да бъде използвана за бъдещи маркетингови контакти, моля да ни уведомите, като Вашето желание ще бъде взето предвид незабавно.  
Имате възможност също така и да изключите cookies във вашия Интернет браузър.

Глобален Достъп до продукти и услуги на Агенция „Стеди”

Задълженията на Агенция “Стеди” относно продуктите и услугите на компанията се ограничават само до споразуменията по договорите, въз основа на които те се предоставят. В случай, че сте придобили продукт или услуга от Агенция “Стеди” извън този сайт и без споразумение, то този продукт или услуга се предоставят "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА", без никакви гаранции, преки или косвени, като използването на този продукт или услуга е изцяло на Ваша отговорност.

Свързани лица и Бизнес връзки

Агенция “Стеди” не носи отговорност за никоя друга Интернет страница, до която имате достъп чрез хипервръзки от нашата страница. Когато осъществявате достъп до Интернет страница извън тази на Агенция “Стеди”, дори ако тя включва логото на Агенция “Стеди”, моля да считате, че страницата е независима от Агенция “Стеди”, както и че Агенция “Стеди” няма контрол върху съдържанието на такава Интернет страница. Освен това, наличието на банер на Агенция „Стеди” или хипервръзка към Агенция “Стеди” не означава, че ние подкрепяме или поемаме отговорност за съдържанието или използването на такава Интернет страница. От вас зависи да вземете предпазни мерки, като се убедите, че всички файлове, материали и друго съдържание, което сте избрали да използвате, не съдържа опасни за системата Ви вируси, “червеи”, “троянски коне” и други обекти с разрушителен характер.

ДОКОЛКОТО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОЗВОЛЯВА, Агенция “Стеди” ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ОБЩИ, МОМЕНТНИ ИЛИ БЪДЕЩИ ЩЕТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ИЛИ ОТ ВСЯКА ДРУГА СВЪРЗАНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТ, ЗАГУБА НА СОФТУЕР, ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ВИ ИЛИ ДРУГА СИСТЕМА, ДОРИ АКО ИЗРИЧНО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ Агенция “Стеди” САМО НА ОСНОВА "ТАКАВА, КАКВАТО Е". Агенция “Стеди” НЕ ИЗВЪРШВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И И НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРОДАВАЕМОСТ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА.

Важна информация

Агенция “Стеди” има право по всяко време да преразгледа и променя настоящите условия и процедури, без предупреждение. Като използвате тази Интернет страница, Вие се съгласявате, че сте законово обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия, с които сте обвързани.
За коригиране на неточности в записването на лична информация от Агенция “Стеди”, моля, свържете се с нас.
Ако имате някакви въпроси във връзка с описаните тук условия, процедури и отговорности, моля, свържете се с нас.

 

 

Общи Условия


 

Публикувани на: 10.01.2010 г.
 
 
Последна промяна на:
 
21.08.2010 г.
   
   
   
 
 

Дизайн: Иван Симеонов; "СТЕДИ Преводи" - всички права запазени (с) 2008